Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Pucle s.r.o., IČ: 51 109 581 zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, vložka číslo 35314 / R (dále jen „prodávající“) a kupujícím (spotřebitelům), jejímž předmětem je nákup prostřednictvím stránky puclepucle.cz.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba způsobilá k právním úkonům (spotřebitel) nebo právnická osoba (která je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 obchodního zákoníku), která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem internetového obchodu www.puclepucle.cz. Spotřebitelem podle těchto všeobecných obchodních podmínek se za určitých okolností rozumí i třetí osoba, kterou zákazník v závazné objednávce určí jako osobu, které má být objednané zboží předáno (dále jen „oprávněná osoba“).

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a celkové ceně objednávky, který je zpracován systémem obchodu a je ze strany spotřebitele návrhem na uzavření Kupní smlouvy.

Předávajíci:
Pucle s.r.o., Hodžova 79, 911 01, Trenčín,
Telefon: 0905 528 516 a 0908 754 469 (denne v čase od 9.00 – 18.00 hod),
email: info@puclepucle.com
IČO: 51109581
DIČ: 2120597974

CZ ÚČET: 2001652966/2010

SK ČÍSLO ÚČTU:

IBAN: SK8683300000002101301397
BIC (Swift) kód: FIOZSKBAXXX.
Nie sme platcami DPH.

Objednávaní tovaru a sjednání smlouvy
Prodávající se Spotřebitelem uzavírá na dálku smlouvu, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží na internetové stránce puclepucle.cz predávajícího. Spotrebiteľ objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému písemnou formou: e-mailem přes e-shop.

Po zpětném potvrzení objednávky kupujícího, které Prodávající zasílá e-mailem, vzniká závazná kupní smlouva je v souladu se slovenským zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

Za zpětné potvrzení se nepovažuje automatický e-mail, který dostanete ihned po zaslání objednávky. Tento email slouží pouze jako informace o zaevidování objednávky v našem elektronickém systému. Předávajíci je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.), Požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky. V případě, že ověření není úspěšné, případně spotřebitel nereaguje na emailovou požadavek prodejce do 5 dnů od jejího zaslání, prodávající považuje takovou objednávku za neplatnou a provede její stornování.

Ceny a označení tovaru
U každého jednotlivého zboží je přímo v konkrétní nabídce internetového obchodu uvedeno označení předmětného zboží, včetně popisu hlavních vlastností tovaru.U každého jednotlivého zboží je přímo v konkrétní nabídce uvedená celková cena zboží v měně EUR. Tato cena je konečná (nejsme plátci DPH), včetně všech daní a poplatků kromě nákladů na doručení. Platná je vždy cena v době odeslání objednávky, přičemž prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vplyv. Akciové ceny jsou platné do data uvedeného v detailech produktu nebo do vyprodání zásob. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytovány nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů na naší internetové stránce, individuální slevy pro zákazníka nebo slevy poskytované na základě spolupráce Prodávajícího s třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné.

Dodací lhůty
V případě, že máme uvedené Zboží na stránce znamená, že ho máme na skladě. Zboží expedujeme nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, případně v případě platby na účet po obdržení sumy na stanovený účet. O dostupnosti zboží Vás budeme informovať. Předávajíci si vyhrazuje právo stornovat Vaši objednávku na zboží, pokud Vám jej nebude schopen dodat z důvodu jeho vyprodání. O stornování objednávky bude Prodávající Kupujúcehou neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailom. Kupujíci souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že není možné dodat všechno objednané zboží v dohodnutém termínu. O této situaci vyrozumí Prodávající Kupujícího v co možná nejkratším čase a sdělí mu předpokládaný termín dodání zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. Pokud se Prodávajícímu nepodaří zboží zajistit ani v dodatečné lhůtě, Kupující má právo od smlouvy odstoupit. Nedodání zboží do 30 kalendářních dnů, nebo nesouhlas Kupující s prodlouženou dobou pro dodání zboží, opravňuje Kupujícího odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí nebo dodatečných poplatků.

Dohodnutá dodací lhůta platí, pokud nenastanou nepředvídané nebo na vůli stran nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučující odpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci, které znemožní její dodržení. V případě bankovního převodu předem jako Kupujícím zvoleného způsobu platby však odesílá Prodávající zboží až po připsání celé částky na účet /t.j. včetně poštovného / Vlastnické právo na zboží přechází na Koupujúceho zaplacením kupní částky v plné výši.

Spůsob dodání tovaru a místo
Místem plnění smlouvy se rozumí adresa, která je uvedena Kupujícím v elektronické objednávce obchodu. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží na adrese uvedené na objednávce. Místem plnění smlouvy zboží se rovněž rozumí i osobní předání produktu prodávajícím spotrebiteľovi. Tovar bude dodán prodávajícímu s využitím služeb třetích subjektů nebo osobně uvedených v objednávce nebo na základě dohody se spotřebitelem. Pokud si spotřebitel zboží nepřevezme a zboží se Prodávajícímu vrátí zpět , Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit a od Kupujícího požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné spojené se zpětným zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě. Předávajíci je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na Kupujúceho. Prodávajíci neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (kurýr) nebo nesprávně udanou adresou příjemce. Spotřebitel nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka stejně nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení. Pri přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasílatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

Způsob platby
Spotřebitel hradí částku objednávky

– převodním příkazem na základě vystavené zálohové faktury nebo faktúry

– vkladem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury nebo faktúry

– na dobírku při převzetí zboží od prepravcu

– osobně při převzetí

V každém e-mailovém potvrzení po objednání je přiložena elektronická faktura – daňový doklad, která zároveň slouží jako záruční list. V případě, že si přejete fakturu dostat i vytištěnou s produktem, informujte nás o této skutečnosti e-mailem po objednání.

Poštovné a jiné poplatky
Poštovné je spotřebitel povinen zaplatit spolu s cenou zboží tak, jak je to uvedeno na objednávce. V e-shopu jsou všechny ceny zboží a dopravy konečné. K uvedeným cenám zboží připočítává Prodávající následující poštovné:

Česká republika:
• Dodání Českou poštou na poštu (platba dopředu na účet) 170 CZK
• Dodání Českou poštou domů (platba dopředu na účet) 210 CZK
• Dodání Českou poštou (na dobírku) 230 CZK
• DHL Express 420 CZK

Uváděné ceny jsou platné v rámci České republiky. Poštovné poplatky do zahraničí jsou kalkulovány zvlášť a budou oznámeny Kupujícímu na uvedený e-mail do 24 hodin od zaslání objednávky k odsouhlasení konečné ceny dopravy. Jiné poplatky ani balné Prodávající neúčtuje. V případě rozdělení jedné objednávky na více zásilek na základě zákazníkova přání může být Kupujícímu účtováno poštovné za každou zásilku samostatně.

Stornování objednávky
Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v 1. den formou kontaktování prodávajícího s Kupujícím, t.j v den, kdy Prodávající ověřuje objednávka u Kupujícího. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem). Potvrzení stornování oznámí Prodávající Kupujícímu také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelní dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky. V případě požadavku zrušení objednávky nejsou Kupujícímu účtovány žádné poplatky spojené s tímto úkonem. V případě, že Kupující uhradil objednávku platbou předem (bankovním převod) Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 pracovních dnů způsobem, jakým předem zaplacenou úhradu přijal od Kupujícího (vrácením – převodem na bankovní účet).

Odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu se slovenským zákonem s ust. § 7 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako posledný. Právo na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo emailem na info@puclepucle.com, přičemž může použít formulář k Oznámení o odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže Kupující oznámení o odstoupení od smlouvy odeslal nejpozději v poslední den lehoty. V souladu s ust. §517 odst. 1 občanského zákoníku může Kupující uplatnit odstoupení i jen ve vztahu k části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy resp. Závazné objednávky bylo dodání několika titulů) a v takovém případě se smlouva ruší jen v této části.

Pokud se Kupující rozhodne vrátit zboží, oznámí to Prodávajícímu předem e-mailem a uvede způsob, jakým bude zboží doručeno. Zboží zasláno na dobírku Prodávající nepřebírá. Vrácené zboží Prodávající doporučuje Kupujícímu zaslat jako doporučenou zásilku nebo při vyšší hodnotě zboží i jako pojištěný balík. Pokud dojde k poškození zboží během přepravy na základě odstoupení od smlouvy, poškozené zboží bude vráceno odesílateli. Za takto vzniklé škody Prodávající nenese zodpovědnost.

Po odstoupení od smlouvy Prodávající Kupujícímu vrátí všechny platby, které byly uhrazeny v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si Kupující zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který Prodávající nabízí. Platby budou Kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu obdržela oznámení Kupujícího o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Kupující použil při platbě, pokud Kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží bude Kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího. Kupující má povinnost zaslat Zboží zpět na adresu Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešle Kupující zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese Kupujíci. Kupujíci odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Reklamování tovaru a záruční doba tovaru
Záruční doba u nových výrobcích je zákonem stanovená doba 24 měsíců a vztahuje se na kupní smlouvu uzavřenou Kupujícím – Spotřebitelem. Kupující – Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy není podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V případě, že je uzavírána kupní smlouva Kupujícím – podnikatelům jejich vztah se řídí obchodním zákoníkem, který neobsahuje zákonnou záruku.

 Předávajíci zodpovídá spotřebiteľovi za:
– dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky zákazníkem, pokud došlo k akceptaci objednávky
– odeslání zboží bez vad
– dodání zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k jejímu akceptácii
– taslání daňového dokladu (faktura), pokud si spotřebitel nepřál jinak.

 Předávajíci nenese zodpovědnost za:
– opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (kurýr)
– opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou přijímatele
– poškození zaviněné doručovatelem (pošta); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku a pod.)

Prodávající odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobe. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou a nepřiměřeným zacházením, resp. vystavováním extrémním a neobvyklým podmínkám na které není výrobek určen a je také v rozporu s běžným používáním výrobku a návodem výrobce. Záruka se nevztahuje ani na běžné opotřebení výrobku jeho používáním.

Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku k jiným účelům než je určen, působením výrobku nadměrnou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipulací s výrobkem. Řešení reklamaci se řídí reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek.

Alternatívni riešení sporů (ARS)
Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@puclepucle.com, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel – kupující podat způsobem určeným podle §12 zákona 391/2015 Zz Spotrebiteľ může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.